11:46

1402/03/19

سایت آماده خبری

مرور برچسب

سیزده پرس

سیزده پرس یک برنامه مصاحبه صوتی است که هر روز عید در 13 روز ابتدای سال توسط پایگاه خبری همراه پرس، رسانه اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور منتشر میشود

سیزده پرس

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با وحید والی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.وحید والی دوازدهمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با علی اسماعیلی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.علی اسماعیلی یازدهمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با مریم کهزاد

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.مریم کهزاد دهمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی گفت و…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با محمدعلی زاهدی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.محمدعلی زاهدی نهمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با جلال ترابی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.جلال ترابی هشتمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی گفت…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با مینا قربانی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.مینا قربانی هفتمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی گفت…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با رسول قربانی

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.رسول قربانی ششمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی گفت…
ادامه مطلب ...

گفت و گوی نوروزی سیزده پرس با وحید بهرامیان

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.وحید بهرامیان پنجمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی…
ادامه مطلب ...

گفت و گو نوروزی سیزده پرس با کتایون سپهری

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.کتایون سپهری چهارمین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی…
ادامه مطلب ...

گفت و گو نوروزی سیزده پرس با مجید کثیری

سیزده پرس یک برنامه سرگرمی صوتی میباشد که در 13 روز ابتدایی سال 1401 به مناسبت عید نوروز و شروع قرنی جدید از همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران پخش میشود.مجید کثیری سومین مهمانی است که در برنامه نوروزی سیزده پرس، با وی گفت و…
ادامه مطلب ...